غبارروبی مساجد
121 بازدید
موضوع: فقه و اصول

نکته اول: غبارروبی مسجد یک منصب الهی است

بر اساس آیه وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَأَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود[1]غبارروبی مسجد یک منصب الهی است

نکته دوم: نظافت مسجد از چه باید باشد؟

آنچه از واژه غبارروبی به ذهن خطور می کند تمیزکردن غبار و آلودگی های ظاهری است؛ اما آنچه در رابطه با طهارت و تنظیف مسجد ـعلاوه بر نظافت ظاهری ـ باید مورد ملاحظه قرار گیرد این امر است که متعلق نظافتچیست؟ آیا همین روفتن گرد و خاک است یا فراتر از این آلودگی هایست؟

با پیشرفت جوامع ما با آلودگی های نوپدیدی مواجههستیم و در فرهنگ لغات واژگان جدیدی واردشده است؛ مانند آلودگی های بصری، آلودگی های صوتی و ... .

به نظر می رسد تطهیر مسجد باید از تمام این آلودگیها باشد و در یک کلام مسجد طراز اسلامی مسجدی است که روزآمد باشد و اهل مسجد بهآلودگی های نوپدید حساس باشند؛ برای تبیین این مطلب چند نکته در قابل چند مثالباید مورد توجه قرار بگیرد:

  • غباروبیآلودگی های بویایی

در روایتی چنین آمده است که پیامبر از از ورود افرادکه سیرخورده اند نهی نموده است:

أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ أَنْ يُؤْذَىبِرَائِحَتِهِ ‏أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَايَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا [2]

فلسفه نهی پیامبر6از ورود چنین افرادی چنانچه در متن حدیث آمده است، این مطلب است که اهل مسجد ازاین بو آزرده می شوند بنابراین هر بویی نا خوشایندی دارای همین حکم است؛ به عنواننمونه استفاده از عطرهای شیمیایی ای که به مزاج برخی خوشایند است ولی خوشایندبیشتر مردم نیست، بخصوص در وقت صبح صحیح نیست و شامل این نهی پیامبر6می شود.

  • غباروبیآلودگی های بصری

امروزه یکی از مسائل مهم مورد توجه جامعه بشریهماهنگی و تناسب عناصر ساختاری شهری است و علت اهمیت آن، تأثیرگذاری آن در حوزههای مختلف شکل گیری شخصیتی افراد است. در روایات اسلامی نیز به این قاعده اشارهشده است؛ از جمله روایات آراستگی ظاهر، آراستگی محیط زیست و ...برای نمونه بهره گیری قرآن از واژه زینت درآیه (يا بَنِي آدَمَ خُذُوازِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد)[3]اشاره به این اصل کلی دارد.

مراد ما نیز از بیان این مطلب همین نکته است کهچیدمان عناصر ساختاری مسجد باید در قالب این اصل کلی شکل بگیرد، استفاده از نورپردازی متناسب، استفاده از فرش ها و عناصر ساده بگونه ای که حس دوری از دنیا را بهفرد منتقل نماید ـ کما اینکه پیامبر6 ازساخت اشرافی مساجد نهی فرمودند[4] ـ ،ساختار درهم سیم های مختلف در در و دیوار مسجد باید حذف شود و ... .

  • غباروبیآلودگی های صوتی

در روایتی از پیامبر اسلام از ایجاد صداهای نا مأنوسدر مسجد نهی شده است:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ6عَنْ ... وَ أَنْ يُرْفَعَ فِيهَا الصَّوْتُ[5] وامام علی7 نیز چنین بیانی دارند: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَأَصْوَاتِكُمْ[6]

چنانچه روشن واضح است از این روایات می توان اصلسکوت و رفع آلودگی های صوتی را می توان براشت نمود؛ بنابراین اصل، اصلاح سیستمصوتی، بهره مندی از افراد خوش صدا، توازن متناسب صوت، تلفن همراه را در وضعیت بیصدا قرار دادن و ... در مساجد از امور ضروری به نظر می رسد.


[1]- بقره: 125

[2] - دعائم الإسلام، ج‏1،ص: 149

[3]- اعراف : 31.

[4]- اصول كافي، ج‏3، ص:296

[5]- دعائم الإسلام، ج‏1، ص:149

[6]- دعائم الإسلام، ج‏1، ص:149